Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Collagenshop [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: NUTRI CLINIC  MARZENA KRÓL Nip 1132545671; ul. Świętokrzyska 30 lok.63; 00-116 Warszawa, tel: +48 600 94 94 98, adres email: biuro@collagenshop.pl
 3.  Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4.  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5.  Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

 • przelew tradycyjny
 • przelew online
 • płatność za pobraniem
 • BLIK
 • karty płatnicze

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych firmy kurierskiej INPOST lub w przypadku przesyłkę międzynarodowych Poczta Polska

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5.  Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Klient zachowuje termin odstąpienia od umowy, jeżeli wyśle  oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy.
 5. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. Jeżeli produkty są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części .
 7. Jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony, termin do odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów.
 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres:

NUTRI CLINIC ul. Świętokrzyska 30 lok.63; 00-116 Warszawa

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@collagenshop.pl;

 1. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza  nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy .
 2. Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne oświadczenie o odstąpieniu Klient może przesłać drogą elektroniczną. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane Klientowi.
 3. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot dokonanych płatności w tym  koszty dostarczenia produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu.
 4. Klient ponosi  koszty zwrotu rzeczy, jeżeli wybrał sposób ich dostarczenia  inny niż przesłanie rzeczy pocztą. Jeżeli jednak rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą,  odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt.
 5. Klient ponosi koszty zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Zwrot Klientowi płatności zostanie wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na adres:

NUTRI CLINIC  ul. Świętokrzyska 30 lok.63; 00-116 Warszawa

 Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, m.in. w zakresie:

a. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo- promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3.  Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Formularz odstąpienia od umowy

………………………………………………………….., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres Klienta

NUTRI CLINIC ul. Świętokrzyska 30 lok.63; 00-116 Warszawa

biuro@collagenshop.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

 podpis Klienta

    (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)