Skip to main content

Reklamacje i zwroty

Procedura reklamacji

I. Niniejsza procedura określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji produktów NUTRI CLINIC Antoniak Sp. J. oraz zawiera informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

II. Jako sprzedawca ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktów wolnych od wad.

III. Jeżeli zakupiony towar ma wady, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami składania reklamacji:

Reklamacja może być zgłoszona:

a. pisemnie na adres:

NUTRI CLINIC Antoniak Sp. J. • ul. Świętokrzyska 30 lok.63 • 00-116 Warszawa

b. przy użyciu formularza składania reklamacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@collagenshop.pl

Oświadczenie o zgłoszeniu reklamacji zawiera opis wady produktu, dane kontaktowe osoby składającej reklamację, wskazanie numeru konta, na które powinny zostać przelane pieniądze (w zależności od żądania Klienta i decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji), wybraną formę rekompensaty. Odstąpienie od wskazanego sposobu zgłoszenia reklamacji nie decyduje o jej skuteczności.

W celu wykonania uprawnień wynikających z rękojmi klient przesyła produkt na koszt sprzedawcy na adres:

NUTRI CLINIC Antoniak Sp. J. • ul. Świętokrzyska 30 lok.63 • 00-116 Warszawa

lub dostarcza produkt w inny sposób.

Klient zgłaszający reklamację może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie wymienimy reklamowany produkt na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany albo nie uczyniono zadość obowiązkowi wymiany. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy wada jest nieistotna.

IV. Reklamację rozpatrzymy nie później niż w terminie 14 dni informując Cię o wyniku postępowania reklamacyjnego.

V. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji zobowiązujemy się do obniżenia ceny, przesłania produktu wolnego od wad albo zwrotu pieniędzy.

VI. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

VII. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,

b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora w celu podjęcia działań mediacyjnych w celu polubownego zakończenia sporu na podstawie art. 36  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez  konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@collagenshop.pl lub telefonicznie: +48 600 94 94 98. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Załącznik nr 1

Formularz składania reklamacji

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

NUTRI CLINIC Antoniak Sp. J. • ul. Świętokrzyska 30 lok.63 • 00-116 Warszawa

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić