Skip to main content
0

Wiele się o nich mówi, ale zapewne większość  z nas zasta­na­wia się czym wła­śći­wie są anty­ok­sy­danty? Czy wystę­pują one w natu­ral­nej postaci i w jaki spo­sób możemy je dostar­czyć do naszego orga­ni­zmu? Dzi­siaj zaj­miemy się tym tema­tem. Anty­ok­sy­danty ina­czej prze­ciw­u­tle­nia­cze to naj­sku­tecz­niej­sza broń w walce z wol­nymi rod­ni­kami – odpo­wie­dzial­nymi za powsta­wa­nie w orga­ni­zmie stresu oksy­da­cyj­nego. Ich zba­wienne wła­ści­wo­ści są coraz czę­ściej doce­niane ze wzgledu na, dobro­czynne dzia­ła­nie anty nowo­two­rowe, zmniej­szają rów­nież ryzyko cukrzycy, cho­rób serca oraz spo­wal­niają pro­ces sta­rze­nia się orga­ni­zmu.

Przyj­rzyjmy się bli­żej wol­nym rod­ni­kom- co sprzyja ich powsta­wa­niu i jaki wpływ mają na nasz orga­nizm?

Wolne rod­niki powstają w naszym orga­ni­mie w pro­cesie utle­nia­nia na sku­tek;

 • stre­su­ją­cego trybu życia
 • pale­nia papie­ro­sów
 • nda­mier­nej eks­po­zy­cji sło­necz­nej (pro­mie­nie UV)
 • złego odzy­wa­nia
 • nie­pra­wi­dło­wego trybu życia np. braku snu
 • żaży­wa­niu nadmier­nej ilo­sci leków
 • zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska
 • spo­ży­wa­nia alko­holu

Wolne rod­niki ata­kują zdrowe tkanki orga­nizmy, uszka­dzają je i blo­kują rege­ne­ra­cję. Co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do wielu powznych chorb takich jak m . in. cho­roby nowo­two­rowe, astma, cukrzyca, cho­roby układu kra­że­nia, sta­wów, tar­czycy czy pro­blemy ze wzro­kiem.

Wiemy już jak duzą szkodę wyrzą­dzają naszemu orga­ni­zmowi wolne rod­niki. W jaki spo­sób więc, możemy je neu­tar­li­zo­wać w naszym orga­ni­zmie?

Odpo­wie­dzią są ANTYOKSYDANTY. Te nie­zbędne prze­ciw­utl­nia­cze sta­no­wią natu­ralną tar­czę obroną w walce z wol­nymi rod­ni­kami. Ponaddto zapew­niają większą odporność orga­ni­zmu na infek­cje, co jest bar­dzo ważne w cza­sach pan­de­mii Covid 19. Duża ilość  antyoksydantów  w naszej codzien­nej diecie zapewni nam praw­idłową ochronę orga­ni­zmu przed wiru­sami.

Coraz wie­cej badań poka­zuje, że wraz z wie­kiem i wzro­stem zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska ilość przyj­mo­wa­nych przez nas anty­ok­sy­dan­tów powinna nie­ustan­nie rosnąć. Dla­tego tak ważne jest aby, wzbo­ga­cać naszą codzienną dietę o pro­dukty bogate w te nie­sł­cha­nie ważne sub­stan­cje aktywne.

W jaki spo­sób możemy  dostar­czyć antyoksydanty do naszego orga­ni­zmu?

Anty­utle­nia­cze wystę­pują w wielu spo­ży­wa­nych na co dzień pro­duk­tach. Bogate w prze­ciw­u­tle­nia­cze są owoce i warzywa oraz wiele przy­praw. Do żró­deł anty­ok­sy­dan­tów zali­czamy:

 • Przy­prawy i zioła (cyna­mon, ore­gano, curry).
 • Aro­nię, czarną jagodę, jeżynę, jeżynę, czarny bez, gra­nat, dziką różę
 • Tru­skawki, jabłka, man­da­rynki, poma­rań­cze, wino­grona
 • Kawę, her­batę zie­loną.
 • Czer­woną kapu­stę, buraki, fasolę.
 • Oleje roślinne

PAMIĘTAJ! Owoce o inten­syw­nych kolo­rach zawie­rają dużą ilośc prze­ciw­u­tle­nia­czy. Dobrym żró­dłem prze­ciw­u­tle­nia­czy są warzywa i owoce bogate w wtia­minę C np. dzika róża.

Naj­lep­sza dieta dla naszego orga­ni­zmu?

To z pew­no­ścią taka, która jest bogata w prze­ciw­u­tle­nia­cze czyli anty­ok­sy­danty. Spo­ży­wa­nie opty­mal­nej ilo­ści anty­ok­sy­dan­tów wpływa na wzmoc­nie­nie odpor­no­ści organizmu i spo­wal­nia pro­ces sta­rze­nia się orga­ni­zmu. W tym celu dobrze jest spo­ży­wać każ­dego dnia przy­naj­mniej dwa posiłki skła­da­jące się ze świe­żych warzyw i owo­ców. Nie­stety, wiek­szość z nas o tym zapo­mina. Nasza dieta jest bar­dzo uboga w war­to­ściowe pro­dukty w tym owoce i warzywa a szybki i stre­su­jący tryb życia sprzyja powsta­wa­niu wol­nych rod­ni­ków. Na nie­do­bór prze­ciw­u­tle­nia­czy nara­żone są rówe­niż osoby na die­cie odchu­dza­ją­cej ubo­giej w owoce i  zawie­rającej środki prze­czysz­cza­jące. Niez­drowy i szybki tryb życia oraz rygo­ry­styczne diety nie sprzy­jają naszemu orga­ni­zmowi.

To w wła­snie dla­tego stw­przy­li­smy kap­sułki spi­ru­li­nowe zawi­ra­jące natu­ralne eks­trakty roslinne bogate w ANTYOKSYDANTY. Zawie­raja mię­dzy innymi eks­trakt z pestek wino­gron jest bar­dzo dobrym źró­dłem pro­an­to­cy­ja­ni­dyn, czyli prze­ciw­u­tle­nia­czy, które poma­gają usu­wać wolne rod­niki z orga­ni­zmu. Ekstrakt z gra­natu ma silne dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyjne, zapo­biega powsta­wa­niu zmarsz­czek, uela­stycz­nia skórę, pomaga w jej rege­ne­ra­cji i działa odmła­dza­jąco. Natu­ralna wita­mina C pozy­ski­wana z owo­ców dzi­kiej róży wspo­maga pro­duk­cję kola­genu i tym samym pomaga w utrzy­ma­niu zdro­wej skóry. Ekstrakt z pędów bam­busa nawilża skórę oraz dzięki zawar­to­ści krzemu, korzyst­nie wpływa na osła­bione włosy, wzmac­nia je, dodaje im bla­sku i ela­stycz­no­ści. Krzem wspiera pro­duk­cję kola­genu i ela­styny. Ponadto krzem pomocny jest przy osła­bio­nych, wypa­da­ją­cych wło­sach oraz roz­dwa­ja­ją­cych się paznok­ciach. Hespe­ry­dyna pozy­ski­wana z gorz­kiej poma­rań­czy wzmac­nia naczy­nia krwio­no­śne i tym samym wspo­maga układ krwio­no­śny. Ma dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyjne, pomaga w syn­te­zie kola­genu oraz korzyst­nie wpływa na wygląd skóry. Oxxy­nea® to opa­ten­to­wany kom­pleks 22 owo­ców i warzyw oraz bogac­two anty­ok­sy­dan­tów, które oczysz­czają orga­nizm, wzmac­niają go oraz poma­gają w ochro­nie komó­rek przed stre­sem oksy­da­cyj­nym.

Syste­ma­tyczne dostar­cza­nie prze­ciw­u­tle­nia­czy wspo­maga natu­ralne mecha­ni­zmy ochronne orga­ni­zmu oraz pozwala zacho­wać zdro­wie i urodę na dłu­gie lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply